Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Monika Walaszczyk Poradnia Dietetyczna „Posmakuj Zdrowia”
ul. 3-go Maja 47B
37-500 Jarosław
NIP: 7922265271
REGON: 368585389
tel.: 792 531 154
e-mail: biuro@posmakuj-zdrowia.pl
(dalej: Administrator).

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) realizowania Umowy o świadczenie usługi dietetycznej;
b) kontaktu z Pacjentem;
c) analizy stanu zdrowia w celu dopasowania indywidualnych zaleceń dietetycznych;
d) wysyłki newslettera.
3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia, które wdrożyły u siebie zasady przetwarzania danych osobowych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie (przepisy o archiwizacji). W przypadku przetwarzania na podstawie zgody do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu prawo do:
a) informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
b) jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;
c) w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem, albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;
d) w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora.
6. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał.
7. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa o ochronie danych.

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu mailowego: biuro@posmakuj-zdrowia.pl